1 (NL) UN Signal Batallion

OVER ONZE VERENIGING

De vereniging oud-leden 1 (NL) UN Signal Battalion omvat allen die in de periode 1992-1995 onder verantwoordelijkheid van het regiment VBDD zijn uitgezonden naar voormalig Joegoslavië en is opgericht in 1993.   

ONTSTAAN VAN DE VERENIGING

Om een eind te maken aan het bloedvergieten ten gevolge van het conflict 1 t tussen Servië en Kroatië, waarbij Servische strijdkrachten grote delen van Kroatië hadden bezet, besloten de presidenten van deze twee Joegoslavische gebieden tijdens een ontmoeting in Genève op 23november 1991 tot een staakt het vuren.

Op 15 december 1991 werd door de VN Veiligheidsraad resolutie 724 aangenomen waarin het Vance-plan 2 voor een vredesmacht werd omschreven. Vance was destijds de Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken.

Op 21 februari 1992 werd door de VN Veiligheidsraad resolutie 743 unaniem aanvaard, dus ook door de strijdende partijen. Resolutie 743 omvatte de instelling van een VN-vredesmacht voor Joegoslavië, de United Nations PROtection FORce.

Aan 31 landen werd verzocht een bijdrage te leveren aan deze vredesmacht. Nederland werd gevraagd een verbindingseenheid te leveren ter grootte van circa 300 militairen.

De instabiele situatie in Joegoslavië vereiste de uitzending van de VN-vredesmacht op zo kort mogelijke termijn. Uitstel van uitzending van UNPROFOR hield risico’s in en vergrootte mogelijk gebrek aan medewerking van de strijdende partijen.

Het Vance-plan voorzag in het instellen van drie door de VN-vredesmacht beschermde zones (United Nations Protected Areas = UNPA’s) op Kroatisch grondgebied: in Oost-Slavonië, West-Slavonië en Krajina. In deze drie gebieden hadden de vijandelijkheden, verwoestingen en moorden plaatsgevonden.

Nederland werd verzocht om de strategische verbindingen te verzorgen om deze taak uit te kunnen voeren. In maart 1992 vertrok het eerste deel het speciaal hiervoor opgerichte verbindingsbataljon 1 (NL) UN Signal battalion naar voormalig Joegoslavië. Tijdens de uitvoering van de missie is besloten om een vereniging op te richten teneinde contact en nazorg ook na de missie mogelijk te maken.

LIDMAATSCHAP

Lid van de vereniging is een ieder die geplaatst is geweest, dan wel in administratief onderhoud was gesteld bij 1 (NL) UN Signal Battalion. Nieuwe leden kunnen alleen toetreden met instemming van de ALV.

DOELSTELINGEN

De vereniging heeft ten doel

  • het onderhouden van contacten tussen de voormalige leden van 1 (NL) UN Signal Battalion;
  • het behartigen van de belangen van de leden zoals dit in het huishoudelijk reglement nader is uitgewerkt.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door :

  • het organiseren van activiteiten, zoals bijeenkomsten van de leden;
  • het organiseren van reünies ;
  • het informeren van de leden via social media en webpagina’s .

De vereniging heeft een bestuur gekozen om deze doelstellingen te realiseren.

BESTUUR

Het bestuur van 1 (NL) UN Signal Battalion bestaat momenteel uit:
Heiko Possel                   voorzitter
Roy Kroezen                   secretaris
Dick Uitbeijerse               penningmeester
Dennis Dikken                 algemeen lid

ERELEDEN

Sinds de oprichting van onze vereniging hebben de leden een aantal mensen benoemd tot erelid vanwege hun bijdrage aan activiteiten of (naams)bekendheid van de vereniging.

Joost van Eijnatten
Frans Rondel
Toine van der Vloet
Ben Nijhuis
Jerry Janson

VRIJWILLIGE BIJDRAGEN / DONATIES

De organisatie en uitvoering van reünies wordt door het Ministerie van Defensie inmiddels ruimhartig ondersteund waardoor er alleen nog een vrijwillige jaarlijkse bijdrage is van €10.

VERENIGINGSTENUE

Om de herkenbaarheid van onze vereniging te vergroten worden leden verzocht in grijze  broek, zwarte schoenen, wit overhemd met verenigingsstropdas of blauw sjaaltje en blauw colbertjasje  of blauw T-shirt deel te nemen aan officiële gelegenheden.

Jaarlijkse activiteiten 2020

4 MEI 2020
HERDENKING GEVALLENEN in LOENEN
Op deze locatie wordt door uw bestuur en de VVPRV een krans gelegd bij het
graf van sgt Willo Martens van ons bataljon. Er is ook gelegenheid om in te treden
bij een veteranendetachement. Er is een goede parkeerregeling met shuttlebusjes
naar de hoofdingang. Nadere informatie kunt u op de website van de
Oorlogsgravenstichting vinden (https://oorlogsgravenstichting.nl/).

5 MEI 2020
BEVRIJDINGSFESTIVAL in WAGENINGEN
Onze vereniging loopt met een eigen detachement en vaandel mee. Wilt u hieraan
meedoen meldt u zich aan via Facebook, onze website OF de secretaris vóór
21 maart 2020. Nadere details worden bekend gemaakt aan de deelnemers zodra
deze bekend worden, ook of evt. een tribunekaart voor minder bewegelijke leden,
een P-kaart of vervoersbewijzen mogelijk zijn voor deelnemers en partner.
Uiteraard kan eenieder ook op individuele basis deelnemen aan de festiviteiten in
Wageningen. Voor nadere informatie over het evenement verwijs ik u naar de
website van de stichting (https://wageningen45.nl/).

28 MEI 2020
HERDENKING GEVALLENEN VERBINDINGSDIENST in Amersfoort
Tijdens deze herdenking op de Bernhardkazerne worden de gevallenen van het
Regiment Verbindingstroepen vanaf 1940 herdacht. Deelname is op individuele
basis, uw bestuur legt een krans namens de vereniging. Opgeven bij de VVPRV is
gewenst maar niet nodig, u moet zich altijd deugdelijk kunnen identificeren bij de
wacht aan de poort van de kazerne. Verder informatie treft u aan op de website
van de Vereniging van Veteranen en Post-actieven van het Regiment
Verbindingstroepen (VVPRV). ( https://www.facebook.com/VVPRV/ of
https://vvprv.nl/ )

27 JUNI 2020
NATIONALE VETERANENDAG in DEN HAAG.
Onze vereniging loopt met een eigen detachement en vaandel mee. Opgave voor
deelname loopt via het Veteraneninstituut waar u via “mijn Vi” vervoersbewijzen
kunt aanvragen voor zowel de NLVD als voor een activiteit naar keuze (zie
https://www.veteraneninstituut.nl/ ). Deelnemers aan het detachement kunnen hier
ook voedingsbonnen en parkeer- en tribuneplaatsen voor hun partner aanvragen.
Uiteraard kan eenieder op individuele basis deelnemen aan de festiviteiten in Den
Haag. Via onze websites houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.
De vervoersbewijzen worden door het Veteraneninstituut verstuurd. De door u
aangevraagde voedingsbonnen en tribuneplaatsen worden pas op de dag zelf op
het verzamelpunt op het Malieveld uitgereikt door een vertegenwoordiger van het
bestuur. Inschrijven kan tot 1 mei 2020.

26 SEPTEMBER 2020
REUNIE 1 (NL) UN SIGNAL BATTALION in AMERSFOORT
Programma:
1000-1100: Ontvangst gasten en reünisten (Bernhardkazerne gebouw R).
1100 Algemene Ledenvergadering (ALV).
1200-1300 Rijstmaaltijd
1630 Einde reünie
Aanmelden via onze website OF de secretaris uiterlijk 31 augustus 2020 i.v.m.
planning voor de maaltijden. Deelname is gratis voor leden en genodigden.
Verder informatie via onze website (https://signalbn.nl/nl/) en Facebook
(https://www.facebook.com/groups/251491128265754/ )

15 SEPTEMBER 2020
PRINSJESDAG in DEN HAAG
Om mee te kunnen doen aan het erecouloir op de Dam meldt u zich aan via onze
website OF de secretaris vóór 1 augustus 2020. die dan een verzamelopgave zal
doen aan het VP. Selectie van de deelnemers gebeurt door het VP en deze
organisatie draagt ook zorgt voor de verdere coördinatie en regelingen.

AANMELDEN: vooralsnog via FACEBOOK of