Het Verbindingsspook nieuw

Sinds zijn oprichting in 1874, heeft ons Wapen vaak te maken gehad met een aantal onverklaarbare fenomenen op verbindingsgebied. Al deze fenomenen zijn eigenlijk nooit goed in kaart gebracht,
maar veel verbindelaren hebben dit aan den lijve ondervonden, want wie heeft nu geen problemen met de verbinding gehad zonder dat hiervoor een goede verklaring was.
Op dat soort momenten was het duidelijk dat het verbindingsspook zijn terreurcampagne weer had opgestart.

In het begin was het de seinvlag die spontaan van kleur veranderde, later de radio’s en andere high-tech verbindingsmiddelen die zonder aanwijsbare redenen er de geest aan gaven.
Tegenwoordig hebben wij TITAAN, en door het gebruik van programma’s als “ONE CLICK” wordt het steeds gemakkelijker het verbindingsspook op te sporen en voor te zijn.
Hierdoor moet het verbindingsspook steeds meer in de openbaarheid treden om zijn terreur toe te passen.

Door deze ontwikkelingen is het een stuk eenvoudiger geworden er een te vangen. Dit bleek ook op 16 juli 2006 te Tarin Kowt, Afghanistan, waar het spook wederom verwoede pogingen heeft gedaan om de verbinding te ondermijnen. Echter, ditmaal waren de verbindelaren ter plaatse zeer alert, en zagen zij zelfs kans het verbindingsspook te vangen.

Nadat het verbindingsspook gevangen was, werd deze ondervraagd door de MIVD.
Uit de ondervragingen bleek dat het hier gaat om de leider van het spokengilde
“Tam-Ba’Gus”, gespecialiseerd in verstoring van technische apparatuur en het elektromagnetisch spectrum.
Door het charisma en de status van deze leider zullen zijn onderdanen nooit in zijn buurt durven en mogen komen. Dit houdt automatisch in dat diegene die in het bezit is van dit spook gegarandeerd is van een goede verbinding.

Het spook is inmiddels overgedragen aan de Regimentsadjudant, die hem heeft opgesloten in een glazen kooi.

NOOT:
Het Regiment voorziet dat er verbindelaren zullen zijn die graag het spook in hun bezit willen hebben, om hun verbinding te garanderen. Hiervoor is het volste begrip! Maar om te voorkomen dat er binnen ons Wapen een bloedige strijd ontstaat om dit spook in bezit te krijgen zijn er Rules Of Engagement opgesteld om dit te voorkomen.
Deze R.O.E zullen worden bewaakt door het Regiment Verbindingstroepen.

1.    Algemeen

Met onderstaande  ROE wordt getracht om, binnen het kader van deze nieuw te ontstane traditie van ons Regiment, helderheid te verschaffen over de DO’s en DON’T’s bij de ontvoering, de verblijfsomstandigheden en de meldingsplicht t.a.v. ons verbindingsspook. U dient zich aan deze ROE te houden.
Indien de ROE worden overtreden zal het Regimentscommando ingrijpen en zal het verbindingsspook weer in bezit komen van het Regimentcommando, van waaruit een nieuwe start gemaakt kan worden.

2.    Toezicht op de ROE
a.    De Regimentsadjudant en stafadjudanten van de Verbindingsdienst houden toezicht op de juiste uitvoering van de ROE. De uitspraken van deze personen zijn bindend en dienen onvoorwaardelijk te worden uitgevoerd.
b.    De Regimentscommandant en – adjudant zijn gemachtigd het spook, anytime, terug te vorderen zonder opgaaf van redenen.
c.    Het Regimentscommando draagt zorg voor evt. aanpassingen aan de ROE.

3.    Deelnemers
a.    Al het militaire personeel van het Wapen van de Verbindingsdienst, kan deelnemen aan deze nieuwe “traditie”.
d.    Verbindelaren die als individu zijn geplaatst, bijvoorbeeld als instr op de KMS, kunnen op individuele basis meedoen, echter indien er zich meer verbindelaren op deze locatie bevinden is het in het kader van saamhorigheid aan te raden dit te doen met de collega verbindelaar welke ook op dezelfde locatie zijn werk verricht.
e.    Personeel dat in het buitenland is geplaatst, inclusief uitzendingen/missies, wordt, gezien de operationele aard en de praktische problemen die kunnen ontstaan, uitgesloten van deelname.

Voorbeelden:
a.    Het C2Ostelm 13 Infbat LMB (Aaslt) kan als eenheid het spook ontvoeren, maar de F van 17 PIB 13 Mechbrig moet dit samen met het C2Ostelm van 17 PIB doen.
b.    2 CISCoy CISBn GNC kan als cie het spook ontvoeren.
c.    Het Vbdpel van het KCT kan het spook ontvoeren.

4.    Voorwaarden ontvoering
a.    De ontvoerder(s) moet(en) van het Wapen van de Verbindingsdienst zijn.
b.    De ontvoering mag geen schade toebrengen aan personeel en aan defensie-
eigendommen.
c.    De ontvoering kan zowel in eigen- als in militaire tijd plaatsvinden. Operationele inzet mag nooit ten kosten gaan van traditiehandhaving.
d.    De ontvoering is pas succesvol als de grenzen van de verbindingslocatie zijn overschreden (denk hierbij aan het gebouw waarin zich een bureau bevind. Men hoeft dus niet van de kazerne af te zijn…).  Is dit niet het geval dan kan het spook worden teruggevorderd door de voormalige eigenaar.
e.    Het spook dient, ongeacht uw enthousiasme, met de nodige respect te worden behandeld. Doe voorzichtig met ons spook, het moet nog een tijdje mee!!!

5.    Locatie eisen
a.    Het spook dient zichtbaar te worden geplaatst op een verbindingslocatie
(gebouw/bureauruimte).
b.    Het spook mag binnen een straal van 25 meter van de opgegeven locatie (zie
pt 6.b.) verkassen, maar u dient wel te voldoen aan de overige locatie-eisen.
c.    Het spook mag in geen geval hoger worden geplaatst dan 2 meter van de
grond.
d.    Tijdens de diensturen mag het spook niet achter slot en grendel worden
opgeslagen. Na de diensturen en tijdens oefeningen waarbij de gehele eenheid is ingezet, moet het spook zichtbaar worden neergezet in een af te sluiten ruimte, niet zijnde kluis, wapenkamer e.d.
e.    Indien ook maar iemand van de eenheid niet op oefening is, gelden de hierboven genoemde locatie-eisen.

6.    Handelingen bij ontvoering
a.    Eenheid/verbindelaar die het spook kwijtraakt:
(1)    De eenheid die het spook kwijtraakt meldt dit asap, middels een mail, aan de Regimentsadjudant.
(2)    Op de mail wordt de dtg vermeld van vermoedelijke ontvreemding van het spook.
b.    Eenheid/verbindelaar die het spook in bezit krijgt:
(1)    Bij het in bezit komen van het spook dient binnen 1 week een foto van het spook met het personeel, de locatie en het eenheidsteken, digitaal, te worden doorgegeven aan de Regimentsadjudant. Bij individueel geplaatste verbindelaren wordt ook de kazerne en zijn/haar bureauruimte doorgegeven.
(2)    Indien deze gegevens niet worden opgestuurd, zal, in opdracht van het Regimentscommando, het spook terugkeren naar de vorige eigenaar.

7.    Communicatie
Indien, de in pt 6. genoemde handelingen zijn verricht, zal de Regimentsadjudant er zorg voor dragen dat e.e.a. verder wordt gecommuniceerd binnen het Regiment.
Hiervoor zal gebruikt gemaakt worden van de volgende media:
a.    Publicatie op de website www.verbindingsdienst.nl
b.    In voorkomend geval: publicatie in de Intercom en de Connector
c.    Publicatie binnen de SVBDD: publicator en beeldscherm in de hal

Door het Regimentscommando wordt de hoop uitgesproken dat op deze manier een bijdrage kan worden geleverd aan weer een extra stukje Esprit de Corps binnen ons Regiment.
We willen dan ook de bedenker van deze “nieuwe traditie”, de Sgt1 P. Tamboer en de ontwerper van het spook, de Aooi C. Bakkers b.d. hartelijk danken voor hun inzet en hun betrokkenheid bij ons Regiment.

Regimentsadjudant
Regiment Verbindingstroepen

EenheidSindsPlaatsGebouwKamer
B-CIE C2OstCo??????????Garderen??????
??????04-07-2017?????  
Prinses Marijke14-06-2017Breda  
102 EOVcie05-09-2016‘t Harde  
DET-MS  1GNC03-03-2015Munster  
VTO K.M.A03-02-2014Amersfoort  
102 EOVCIE21-11-2013‘ T Harde  
101 Cisbat B-Cie17-11-2013Garderen  
101 Cisbat C-Cie07-11-2013Garderen  
Regimentsadjudant 21-08-2013Amersfoort  
DGLC Sectie 6 15-03-2013Turkije /Vredepeel  
B-Cie 101 CISbat 13-12-2012Garderen  
C-Cie 101 CISBat10-10-2012Garderen  
A-Cie  101 CISBat21-08-2012Garderen  
B-Cie  101 CISBat 30-07-2012Garderen  
101CisBat (ICMS-pel)25-07-2012GMK  
SVBDD/KMS12219-07-2012BHK  
C2Ost 11 Lumbl00-03-2012Schaarsbergen  
101CisBat (C-cie)23-02-2012GMK  
2CISCoy29-09-2011Garderen  
1CISCoy30-06-2011Kamp Holterhoek  
101CisBat (B-cie)01-06-2011GMK  
SVBDD, BPVOSTPEL ICT28-04-2011Harskamp  
SVBDD10-02-2011BHK  
101CisBat (B-cie)26-01-2011GMK  
101CisBat (C-cie)?GMK  
C2Ost 13 Infbat Lumbl20-12-2010Assen -JWFK  
Ststcie 11 LMB Schaarsbergen  
C2Ost 12 Infbat Lumbl23-09-2010Schaarsbergen  
Ststcie 11 LMB13-09-2010Schaarsbergen  
C2Ost 45 Painfbat ?Ermelo – GSK  
2 Ciscoy02-07-2010   
Regco1-07-2010Ede – SVBDD  
SSVcie 101CISbat25-06-2010Garderen  
2 Ciscoy 1GNC25-05-2010Garderen  
101 CisBat (ICMS-pel)10-03-2010Garderen  
11 Hrstcie lmb24-02-2010Oranjekazerne  
11LUVERDBT12-01-2010Vredepeel  
KC C2 Ondersteuning Landoptreden14-12-2009Ede  
MTKV06-11-2009Ede  
Netwerkcluster SVBDD30-10-2009Ede  
KMS24-11-2009Weert – KMS  
SVBDD – VTO KMA13 -10-2009Ede – (SSK)  
101 CisBat (ICMS-pel)05-10-2009Garderen (GMK)  
VTO KMS-09314-09-2009Ede (SSK)  
102 (NL) EWCoy21-08-2009’t Harde  
11 Bevocie LMB (Aaslt)15-05-2009Schaarsbergen  
12 Infbat LMB (Aaslt)07-03-2009Schaarsbergen  
11 Tkbat21-01-2009Oirschot  
KCT03-07-2008Roosendaal  
B-Cie 101 Cisbat28-05-2008Garderen  
2 Ciscoy 1GNC16-05-2008Garderen  
11 Infbat LMB (Aaslt)17-01-2008Schaarsbergen  
A-Cie 101 Cisbat20-12-2007Gard