Onderscheidingen

De Verbindingsdienst kent diverse onderscheidingen, te weten:

  • De Regimentslegpenning
  • De Regimentsdraagspeld in Zilver
  • De Regimentsdraagspel in Goud.

 

De Regimentslegpenning

 

 

 

 

 

Wordt toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid wegens buitengewone diensten aan het Regiment Verbindingstroepen bewezen:

  • op grond van bijzondere prestaties welke het aanzien van het Regiment in belangrijke mate hebben verhoogd;
  • in bijzondere gevallen.

De ontvanger van de Regimentslegpenning behoeft  niet per definitie te behoren tot het Regiment Verbindingstroepen.

Voordrachten:

De voordrachten voor deze onderscheiding worden schriftelijk, voorzien van een motivering, ingediend bij de Regimentscommandant. Toekenning van de Legpenning geschiedt door de Regimentscommandant, na overleg met de Traditieraad.

Uitvoering:

De Legpenning is uitgevoerd in zilverbrons, waarbij op de voorzijde het Regimentsvaandel is afgebeeld met de tekst: “NUNTIUS TRANSMITTENDUS”. Op de achterzijde staat gegraveerd: “vanwege uw verdienste”, de naam van de ontvanger en de datum van uitreiking. Aan de verlening van de Legpenning is een oorkonde verbonden waarop de reden van toekenning staat vermeld.

Uitreiking:

De uitreiking geschiedt door de Regimentscommandant. Over het tijdstip en de wijze waarop dit zal geschieden wordt tevoren met de erbij betrokken commandant overleg gepleegd.

Registratie:

Degene aan wie de Regimentslegpenning wordt toegekend zal worden geregistreerd in het “Register Legpenningen Regiment Verbindingstroepen” met oorkonde en een korte levens/loopbaanbeschrijving. Het register berust bij de Regimentscommandant.

De Regimentsdraagspeld in Goud

 

 

 

Wordt toegekend als blijk van waardering:

  • Wegens goede diensten aan het Regiment Verbindingstroepen bewezen;
  • Op grond van prestaties welke het aanzien van het Regiment hebben verhoogd;
  • In bijzondere gevallen.

De ontvanger van de Regimentsdraagspeld in Goud behoeft niet per definitie te behoren tot het Regiment Verbindingstroepen.

Voordrachten:
De voordrachten voor deze onderscheiding worden schriftelijk, voorzien vaneen motivering, ingediend bij de Regimentscommandant. Toekenning van de Draagspeld in Goud geschiedt door de Regimentscommandant, na overleg met de Traditieraad.

Uitvoering:
De Draagspeld in Goud is een afbeelding in reliëf van de Regimentsleeuw, uitgevoerd in goud. Aan de verlening van de Regimentsdraagspeld in Goud is een oorkonde verbonden, waarop de reden van toekenning staat vermeld.

Uitreiking:
De uitreiking geschiedt door de Regimentscommandant. Het tijdstip en de wijze waarop de Draagspeld in Goud wordt uitgereikt is ter beoordeling van de Regimentscommandant

Registratie:
Degene aan wie de Regimentsdraagspeld in Goud is toegekend, zal worden geregistreerd in het Register Regimentsdraagspeld Regiment Verbindingstroepen met oorkonde, foto en korte levens/loopbaanbeschrijving. Het register berust bij de Regimentscommandant.

De Regimentsdraagspeld in zilver

De Regimentsdraagspeld in Zilver kan de Draagspeld in Zilver door de Regimentscommandant zelfstandig worden toegekend. De criteria voor de toekenning van de Legpenning en de Draagspeld in Goud veranderen niet.

Toekenning van de Regimentsdraagspeld in Zilver geschiedt op grond van diensten bewezen aan het Regiment die direct of indirect geholpen hebben het aanzien van het Regiment te verhogen dan wel in stand te houden. Bij de toekenning zal de Regimentscommandant in ieder geval het advies van de Regimentsadjudant inwinnen en zo nodig anderen consulteren.
Toekenning zal geschieden op grond van eigen waarneming dan wel op voordracht.

Bij de Draagspeld in Zilver zal een oorkonde worden uitgereikt waarop de reden voor toekenning staat vermeld.
Uitreiking zal indien mogelijk gebeuren op daartoe geëigende Regimentsbijeenkomsten en zal worden bekend gesteld middels de communicatielijnen zoals die binnen het Regiment gebruikelijk zijn (Intercom, Connector, websites).