Onderscheidingen

De Verbindingsdienst kent diverse onderscheidingen, te weten:

 • De Regimentslegpenning
 • De Regimentsdraagspeld in Goud en zilver.

 

De Regiments Legpenning

Wordt toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid wegens buitengewone diensten aan het Regiment Verbindingstroepen bewezen:

 • op grond van bijzondere prestaties welke het aanzien van het Regiment in belangrijke mate hebben verhoogd;
 • in bijzondere gevallen.

De ontvanger van de Regiments Legpenning behoeft dientengevolge niet per definitie te behoren tot het Regiment Verbindingstroepen.

Voordrachten:

De voordrachten voor deze onderscheiding worden schriftelijk, voorzien van een motivering, ingediend bij de Regimentscommandant. Toekenning van de Legpenning geschiedt door de Regimentscommandant, na overleg met de Traditieraad.

Uitvoering:

De Legpenning is uitgevoerd in zilverbrons, waarbij op de voorzijde het Regimentsvaandel is afgebeeld met de tekst: “NUNTIUS TRANSMITTENDUS”. Op de achterzijde staat gegraveerd: “vanwege uw verdienste”, de naam van de ontvanger en de datum van uitreiking. Aan de verlening van de Legpenning is een oorkonde verbonden waarop de reden van toekenning staat vermeld.

Uitreiking:

De uitreiking geschiedt door de Regimentscommandant. Over het tijdstip en de wijze waarop dit zal geschieden wordt tevoren met de erbij betrokken commandant overleg gepleegd.

Registratie:

Degene aan wie de Regiments Legpenning wordt toegekend zal worden geregistreerd in het “Register Legpenningen Regiment Verbindingstroepen” met oorkonde en een korte levens/loopbaanbeschrijving. Het register berust bij de Regimentscommandant.

De Regiments Legpenning is tot op heden uitgereikt:

 • op 18 februari 1994 aan:lkol b.d. W. Jung, mevr S. Misseyer-Wagenmakers, sgt1 W. Jonkman.
 • op 30 oktober 1995 aan: lkol b.d. R.H. Rijntalder.
 • op 29 februari 1996 aan: kol J.L. Willems.
 • op 8 april 1998 aan: aooi b.d. J. Bosman.
 • op 9 april 2002 aan: lkol b.d. H.J. van Hattem.
 • op 18 februari 2010 aan: kol G.J.Kanis

De Regiments Draagspeld in Goud

 

Wordt toegekend als blijk van waardering:

 • Wegens goede diensten aan het Regiment Verbindingstroepen bewezen;
 • Op grond van prestaties welke het aanzien van het Regiment hebben verhoogd;
 • In bijzondere gevallen.De ontvanger van de Regiments Draagspeld in Goud behoeft niet per definitie te behoren tot het Regiment Verbindingstroepen.

Voordrachten:
De voordrachten voor deze onderscheiding worden schriftelijk, voorzien vaneen motivering, ingediend bij de Regimentscommandant. Toekenning van de Draagspeld in Goud geschiedt door de Regimentscommandant, na overleg met de Traditieraad.

Uitvoering:
De Draagspeld in Goud is een afbeelding in relief van de Regimentsleeuw, uitgevoerd in goud. Aan de verlening van de Regiments Draagspeld in Goud is een oorkonde verbonden, waarop de reden van toekenning staat vermeld.

Uitreiking:
De uitreiking geschiedt door de Regimentscommandant. Het tijdstip en de wijze waarop de Draagspeld in Goud wordt uitgereikt is ter beoordeling van de Regimentscommandant

Registratie:
Degene aan wie de Regiments Draagspeld in Goud is toegekend, zal worden geregistreerd in het “Register Regiments Draagspeld Regiment Verbindingstroepen” met oorkonde, foto en korte levens/loopbaanbeschrijving. Het register berust bij de Regimentscommandant.

De Regiments Draagspeld in Goud is tot op heden uitgereikt:

 • op 18 februari 2000 aan:lkol b.d. J.H. de Raadt, smet H. Opperman.
 • op 12 april 2000 aan:lkol J.A. Mulder.
 • op 19 januari 2001 aan: lkol W. Nuis.
 • op 21 maart 2000 aan: aooi b.d. A. Meulenberg.
 • op 9 april 2002 aan: kol b.d. A. den Boer.
 • op 19 september 2002 aan: lkol b.d. A. de Borst.
 • op 18 februari 2004 aan: maj b.d. W. Vastenhoud
 • op 28 juni 2007 aan: aoo J. Oerlemans
 • op 22 juni 2009 aan: aooi H.A.A. de Gussem
 • op 18 februari 2011: Lnt b.d  J.J Scheeres
 • op 18 februari 2013 aan: Aooi L. Oost
 • op 21 maart 2013 aan :Luitenant-kolonel J.J. de Feiter

De Regiments Draagspeld in zilver

De Regiments Draagspeld in Zilver Anders dan bij de Draagspeld in Goud (die uitsluitend op voordracht en na overleg met de Traditiecommissie kan worden toegekend) kan de Draagspeld in Zilver door de Regimentscommandant zelfstandig worden toegekend. De criteria voor de toekenning van de Legpenning en de Draagspeld in Goud veranderen niet.

Toekenning van de Regiments draagspeld in Zilver geschiedt op grond van diensten bewezen aan het Regiment die direct of indirect geholpen hebben het aanzien van het Regiment te verhogen dan wel in stand te houden. Bij de toekenning zal de Regimentscommandant in ieder geval het advies van de Regimentsadjudant inwinnen en zo nodig anderen consulteren.
Toekenning zal geschieden op grond van eigen waarneming dan wel op voordracht.

Bij de Draagspeld in Zilver zal een oorkonde worden uitgereikt waarop de reden voor toekenning staat vermeld.
Uitreiking zal indien mogelijk gebeuren op daartoe geëigende Regiments bijeenkomsten en zal worden bekend gesteld middels de communicatielijnen zoals die binnen het Regiment gebruikelijk zijn (Intercom, Connector, websites).

De Regiments Draagspeld in Zilver is tot op heden uitgereikt:

 • op 15 februari 2002 aan: dhr. G. van Grootheest, dhr W. Roseboom, aoo b.d. A. Willems
 • op 18 februari 2003 aan: dhr. C. den Heijer
 • op 16 februari 2007 aan: aoo C.G.H.M. Bakkers
 • op 24 oktober 2007 aan: kap A.W.T.M. Thomassen
 • op 11 december 2007 aan: maj b.d. P. Yska
 • op 18 februari 2008 aan: mevr. C.G.M. Ben Saad-Lambers,sgt1 G.L. Tamboer,dhr. B. Rommers
 • op 27 november 2008 aan:  aooi b.d. Pille
 • op 4 november 2009 aan:lkol E.R.L.Saibooen dhr J.R.Vaneman
 • op 5 november 2009 aan: maj H. van de Kraats, kap b.d. M. van der Velden en elnt R.Siebel
 • op 17 december 2009 aan:lkol b.d. F.G.van der Heide en Â kap b.d. W.Broekhuizen
 • op 18 februari 2010 aan: sgt1 C. Rebel en aooi G.Nieboer
 • op 8 april 2011 aan: aoo W.F. Kleinbussink
 • op 13 oktober 2011 aan: maj A.L. van Dijk
 • op 23 februari 2012 aan: Kpl titulair: J.M van Reeden
 • op 23 februari 2012 aan Sm H.F.P. van Mierlo
 • op 18 februari 2013 aan Ritmeester  B.A Wuring
 • op 18 februari 2013 aan: Adj b.d  C.A.J Janssens