Onderscheidingen

De Verbindingsdienst kent diverse onderscheidingen, te weten:

  • De Regimentslegpenning
  • De Regimentsdraagspeld in Goud en zilver.

 

De Regiments Legpenning

 

De voorkant van de legpenning

Wordt toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid wegens buitengewone diensten aan het Regiment Verbindingstroepen bewezen:

  • op grond van bijzondere prestaties welke het aanzien van het Regiment in belangrijke mate hebben verhoogd;
  • in bijzondere gevallen.

De ontvanger van de Regiments Legpenning behoeft dientengevolge niet per definitie te behoren tot het Regiment Verbindingstroepen.

Voordrachten

De voordrachten voor deze onderscheiding worden schriftelijk, voorzien van een motivering, ingediend bij de Regimentscommandant. Toekenning van de Legpenning geschiedt door de Regimentscommandant, na overleg met de Traditieraad.

Uitvoering

 

De achterkant van de legpenningDe Legpenning is uitgevoerd in zilverbrons, waarbij op de voorzijde het Regimentsvaandel is afgebeeld met de tekst: "NUNTIUS TRANSMITTENDUS".
Op de achterzijde staat gegraveerd: "vanwege uw verdienste", de naam van de ontvanger en de datum van uitreiking.
Aan de verlening van de Legpenning is een oorkonde verbonden waarop de reden van toekenning staat vermeld.

Uitreiking

De uitreiking geschiedt door de Regimentscommandant. Over het tijdstip en de wijze waarop dit zal geschieden wordt tevoren met de erbij betrokken commandant overleg gepleegd.

Registratie

Degene aan wie de Regiments Legpenning wordt toegekend zal worden geregistreerd in het "Register Legpenningen Regiment Verbindingstroepen" met oorkonde en een korte levens/loopbaanbeschrijving. Het register berust bij de Regimentscommandant.

 

De Regiments Legpenning is tot op heden uitgereikt:

 


De Regiments Draagspeld in Goud

 

De draagspeld in goudWordt toegekend als blijk van waardering:

  • Wegens goede diensten aan het Regiment Verbindingstroepen bewezen;
  • Op grond van prestaties welke het aanzien van het Regiment hebben verhoogd;
  • In bijzondere gevallen.

    De ontvanger van de Regiments Draagspeld in Goud behoeft niet per definitie te behoren tot het Regiment Verbindingstroepen.


Voordrachten
De voordrachten voor deze onderscheiding worden schriftelijk, voorzien vaneen motivering, ingediend bij de Regimentscommandant. Toekenning van de Draagspeld in Goud geschiedt door de Regimentscommandant, na overleg met de Traditieraad.


Uitvoering
De Draagspeld in Goud is een afbeelding in relief van de Regimentsleeuw, uitgevoerd in goud. Aan de verlening van de Regiments Draagspeld in Goud is een oorkonde verbonden, waarop de reden van toekenning staat vermeld.


Uitreiking
De uitreiking geschiedt door de Regimentscommandant. Het tijdstip en de wijze waarop de Draagspeld in Goud wordt uitgereikt is ter beoordeling van de Regimentscommandant


Registratie
Degene aan wie de Regiments Draagspeld in Goud is toegekend, zal worden geregistreerd in het “Register Regiments Draagspeld Regiment Verbindingstroepen” met oorkonde, foto en korte levens/loopbaanbeschrijving. Het register berust bij de Regimentscommandant.

De Regiments Draagspeld in Goud is tot op heden uitgereikt:

De draagspeld in zilverToekenning van de Regiments draagspeld in Zilver geschiedt op grond van diensten bewezen aan het Regiment die direct of indirect geholpen hebben het aanzien van het Regiment te verhogen dan wel in stand te houden. Bij de toekenning zal de Regimentscommandant in ieder geval het advies van de Regimentsadjudant inwinnen en zo nodig anderen consulteren.
Toekenning zal geschieden op grond van eigen waarneming dan wel op voordracht.

Bij de Draagspeld in Zilver zal een oorkonde worden uitgereikt waarop de reden voor toekenning staat vermeld.
Uitreiking zal indien mogelijk gebeuren op daartoe geëigende Regiments bijeenkomsten en zal worden bekend gesteld middels de communicatielijnen zoals die binnen het Regiment gebruikelijk zijn (Intercom, Connector, websites).

De Regiments Draagspeld in Zilver is tot op heden uitgereikt: